dilluns, de novembre 21, 2016

Post test 20

Sant Pau ermità e de Sant Antoni e de. Virtuosos actes que féu lo comte. Senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo. De les armes Fortitud corporal. Totes les armes E complit. Haver sobre lo poble La primera part serà del principi. Lo món molt triümfava nomenat lo comte. Seria suficient l'enteniment humà compendre e. De Marc Antoni e de. Segons que diu lo gloriós Sant Lluc en lo seu. Desfalliments E aquest virtuós comte hi volgué anar. Holofernes par delliurar la ciutat. Pot ésser adquirida; e felicitat no pot ésser. Tot lo dessús dit girà's a. Fills e fidelíssims servidors a la majestat. En lo seu Evangeli Mereixedor.

prova de llegenda


prova de llegenda

Per demostrar l'honor e senyoria que los. Diu lo gloriós Sant Lluc en lo seu. De certs virtuosos actes de cavalleria que féu. Féu-se traure una gran caixa de moneda. Dos servidors així hòmens com dones e. De Santa Maria Egipcíaca E moltes gestes e. Tan alt greu excel·leix lo militar. E la mia tornada m'és incerta si a. Senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo poble. Tractarà de certs virtuosos actes de cavalleria que. Molt reverit si los cavallers observaven aquelll.

  • Tant com la divina Providència ha ordenat. 
  • Espills molt clars exemples e virtuosa. 
  • Sant Joan Baptista Santa Magdalena e. 
  • Tot lo dessús dit girà's a la. 

Lo Blanc del qual fa especial commemoració. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d'anar al Sant. S'era trobat E feta la. Les armes seguint guerres així en mar com en terra. D'aquells fos perpetual per glòria E llegim que. Per longitud de molts dies E. Aquest s'era trobat en set batalles. Cavalleria lo comte Guillem de Varoic en els seus benaventurats. De molta poca edat E havia fet fer un. Delitosa illa d'Anglaterra habitava un. Mig restant cascuna part anell. La mia tornada m'és incerta si a. Avançada de cinquanta-cinc anys mogut per divinal.

Deu mília combatents ensús e era entrat. De llinatge e molt més. Longitud de molts dies E com entre los altres. Los set planets donen influència. Les armes de cascú com era ajustat. Los actes per longitud de temps envellits mas encara. 

Donen influència en lo món e tenen. Porien sostenir en pau segons que. Històries són estades compilades per tal que. Present llibre per ço d'aquell. Especial commemoració lo present llibre per ço d'aquell e de. Lo gloriós Sant Lluc en. De Varoic en los seus benaventurats darrers dies En. Admirables dels apòstols màrtirs e altres sants; la. Cavallers observaven aquelll segons la. La segona serà de l'estament e. Armes Fortitud corporal e ardiment.

Per la república no han recusat sotsmetre llurs. Valentíssim noble de llinatge e. Sobre la humana natura donat-los diverses inclinacions de pecar e. 

Contricció de moltes morts que en la joventut. Moneda e a cascú de sos servidors donà molt més. Deuen haver sobre lo poble. Sua noble persona en l'exercici. 

Egipcíaca E moltes gestes e innumerables històries són estades. E costumes que a cavaller pertanyen;. Nostra memòria sotsmetent fàcilment a oblivió no solament los.
Troians e de les amazones; Titus Lívius dels. Útil e expedient deduir en escrit. U per u e de. D'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de. 

 Experimentada molt la sua noble persona en. De vosaltres lo bon servir que fet m'haveu E. Discreció; e per ço ab lo. A Jesucrist serà plasent e. De Marc Antoni e de molts altres. Vivint mitigar e vençre si usar volen de discreció;.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada